Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego minkyway.pl

 

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sklepie internetowym MINKYWAY – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod 

http:// www.minkyway.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Kliencie - należy przez to rozumieć, osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Zamówieniu - należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Towarze – należy przez to rozumieć produkty sprzedawane w Sklepie internetowym minkyway.pl

Sprzedawcy – MAXAG s.j. W.Patora-A.Patora, zarejestrowaną przy ul. Poniatowskiego 109, 05-220 Zielonka, NIP 113-23-31-295; REGON: 17443655, KRS 248090

 

Oddział I Warszawa

03-787 Warszawa ul. Zabraniecka 82 

 

Dane kontaktowe:

Tel. +48 (22) 810 12 30

Fax +48 (22) 810 12 30

www: http://www.maxag.com.pl

e-mail: maxag@maxag.com.pl

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego i jest regulaminem o którym stanowi art. 8 Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204).

2.2. Sklep internetowy działający pod adresem www.minkyway.pl, prowadzony jest przez Wojciecha Patorę i Agnieszkę Patora, którzy prowadzą działalność gospodarczą pod firmą MAXAG s.j. W.Patora-A.Patora, zarejestrowaną przy ul. Poniatowskiego 109, 05-220 Zielonka, NIP 113-23-31-295; REGON: 17443655, KRS 248090 Oddział I Warszawa; 03-787 Warszawa; ul. Zabraniecka 82. 

2.3. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie www.minkyway.pl/regulamin przed złożeniem Zamówienia. Klient potwierdzając złożenie Zamówienia, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w tracie procesu składania Zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

2.4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.minkyway.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny następujących wymagań technicznych:

a) dostęp do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa Firefox w wersji 23 lub nowsza z włączoną obsługą języka JavaScript,

c) przeglądarka internetowa Opera w wersji 16 lub nowsza z włączoną obsługą języka JavaScript,

d) przeglądarka internetowa Chrome w wersji 29 lub nowsza z włączoną obsługą języka JavaScript,

e) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10 lub nowsza z włączoną obsługą języka JavaScript,

f) poczta elektroniczna.

2.6. Zamieszczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności informacji naruszających dobra osobiste osób trzecich jest zabronione.

 

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest dokonanie rejestracji i utworzenie indywidualnego konta.

3.2. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu, poprzez podanie wymaganych danych umożliwiających późniejszą weryfikację Klienta. Po udanym zarejestrowaniu Klient może składać zamówienia poprzez stronę www.minkyway.pl

3.3. W zamówieniu Klient dokonuje:

a) wyboru zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do koszyka,

b) wyboru sposobu dostawy oraz miejsca dostawy i adresu na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy).

c) wyboru sposobu płatności

3.4. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży. W wyniku złożenia przez Klienta Zamówienia oraz potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

3.7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca informuje niezwłocznie Klienta, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy i dokonuje zwrotu otrzymanej od Klienta kwoty. W takiej sytuacji umowa między Sprzedawcą a Klientem uznawana jest za niezawartą.

 

IV. DOSTAWA

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

4.3. Czas dostarczenia towaru do Klienta od dnia przekazania Towaru do realizacji określony jest przy każdym Towarze. Nie może on być jednak dłuższy niż 15 dni.

4.4. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

- Siódemka Przesyłki Kurierskie, przewidywany czas dostawy: 2 dni robocze

4.5. Na termin realizacji dostawy składa się przygotowanie Towaru do wysłania oraz czas dostawy przez przewoźnika. Przesyłka jest przekazywana do wysłania w następnym dniu roboczym po dniu w którym nastąpiło wysłanie potwierdzenia zamówienia.

4.6. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Koszt dostawy zostanie każdorazowo przedstawiony Klientowi do zaakceptowania przed dokonaniem zamówienia.

 

V. CENA I METODY PŁATNOŚCI

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 23%, oraz wszelkie inne składniki.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem na numer konta bankowego: BZWBK  26 1090 1014 0000 0001 1977 7102

 

- systemem płatności elektronicznych PayU

 

VI. UPRAWNIENIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kupujący, zwany dalej konsumentem, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.

o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne pisemne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia fizycznego wejścia przez konsumenta w posiadanie towaru.

Aby zachować prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy przesłać Sprzedającemu Formularz Odstąpienia Od Umowy

( Wspomniany formularz należy wysłać sprzedającemu jedynie w przypadku zadeklarowania chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym )

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

                                                               WWW.MINKYWAY.PL

Adresat: Maxag sj W.Patora-A.Patora 03-787 Warszawa ul Zabraniecka 82

( właściciel sklepu internetowego www.minkyway.pl )

Ja/My/Firma: ( Imię i Nazwisko Konsumenta/ Nazwa Firmy ) niniejszym informuję/informujemy(*) o    

                         moim/naszym/firma, odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy  

                         następujących rzeczy/towarów ( wymienić zakupione towary )

Data Zawarcia Umowy: (w tym miejscu konsument podaje datę zawarcia Umowy Sprzedaży

 - datę odbioru towaru )

Imię i nazwisko Konsumenta: ( konsumentów/ Firma )

Adres : ( Dokładny adres konsumenta/ konsumentów/ firma )

Podpis: ( jeśli formularz jest wysłany w formie papierowej )

 

Formularz odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY, może zostać wysłany Sprzedającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@minkyway.pl

lub w formie pisemnej, na adres:

                                   Maxag sj W.Patora-A.Patora 03-787 Warszawa ul Zabraniecka 82

 

 

W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący zwany Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 

Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie      

przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Sprzedającego.

 

Wszystkie dokonane przez Kupującego, zwanego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez

Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Płatności, o których mowa powyżej, zostaną zwrócone Konsumentowi tym samym sposobem, jakiego użył,    

chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

Kupujący, zwany Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w treści niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące    

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i  

funkcjonowania Towaru.

 

Zwracany produkt powinien zostać zapakowany w taki sposób, który zapewni brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Zwrot zamówienia należy dokonać na adres: Maxag sj W.Patora-A.Patora 03-787 Warszawa ul Zabraniecka 82

 

 

 

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@minkyway.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W treści zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o podanie danych kontaktowych oraz opisu przedmiotu reklamacji.

7.3. Jeżeli Towar zakupiony przez Klienta będącego konsumentem nie jest zgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

7.4. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w pkt. 7.3., nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.1. Sprzedawca dąży do zapewnienia szybkiego i poprawnego działania Sklepu. W razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, Sprzedawca zgodnie ze swoją aktualną wiedzą techniczną będzie dążył do usunięcia wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.

8.2. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowanie Sklepu (np. problemy z rejestracją)

prosimy zgłaszać na adres mailowy: biuro@minkyway.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

8.3. W reklamacji Klient powinien podać dane kontaktowe jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu oraz datę kiedy dane zdarzenie miało miejsce.

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy. Dane osobowe Klientów, pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu, są przechowywane i przetwarzane dla potrzeb realizacji zamówień. Dane te są przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.

9.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2014 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl